วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

บูรณาการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง

จำนวน Views: 381

กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย แจ้งเตือน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ปี 2560 – 2561 พบข่าวด้านอาหารปลอดภัยประมาณ 100 เรื่อง เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องร้อยละ 20 เช่น อาหารปลอม อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารเป็นพิษ

          กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานบูรณาการข้อมูลข่าวสาร “สู่อาหารปลอดภัย สุขใจถ้วนหน้า”  โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย คณะกรรมการและคณะทำงานข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในกลไกการทำงานแบบบรูณาการของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน

         นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง ทั้งข้อมูลที่เป็นความจริง และข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด รวมทั้งข้อมูลอาหารที่มีการปนเปื้อน กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารหลายหน่วยงาน อาทิ อย. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงาน จากการเฝ้าระวังในปี 2560 – 2561 พบข่าวด้านอาหารปลอดภัยประมาณ 100 เรื่อง เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องประมาณร้อยละ 20 เช่น อาหารปลอม อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารเป็นพิษ ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนก

          กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร สื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ผ่านเครือข่ายการประสานงานระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ประสานการทำงานแก้ไขปัญหา คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์

          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า การบูรณาการการทำงานครั้งนี้ จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา “ครัวไทยสู่โลก” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และการบริการด้านอาหารอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบการดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยจะร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย  

Visits: 382
Views: 381

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่างประกาศ- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit