วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

คนชัยภูมิผนึกกำลังจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดภัย ไร้สารพิษ

จำนวน Views: 1406

ปัญหาดินเสื่อมสภาพ เพราะขาดการดูแล หรือดูแลไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะดินในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้มีการทำนาโดยใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินเสื่อมไม่เคยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้พืชไม่ได้รับการเจริญเติบโตเท่าที่ควร ผลผลิตที่ได้จึงน้อย ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้ หรือขาดทุนจากการทำการเกษตร เกษตรกรจึงหันมาเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์

powered by Rubicon Project

นายบัญญัติ จันทะกา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิได้เข้ามาให้คำแนะนำ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้หันมาปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พด.ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งแนะนำวิธีการทำการเกษตรให้เกษตรกร โดยในการทำนาสมัยก่อนนั้นใช้ปุ๋ยเคมี ในปัจจุบันดินจึงเสื่อมคุณภาพ เพราะบรรพบุรุษของเราทำเกษตรมานานพอมาถึงรุ่นเราจึงทำนาไม่ได้ผล เมื่อทำนาหนึ่งไร่จะได้ข้าวประมาณ 400 กิโลกรัม ก็เกิดปัญหาตามมามากมาย และทำให้เงินที่ได้มานั้นไม่พอกิน ไม่พอใช้ โดยระยะหลังประมาณปี 2552 เกษตรกรที่นี่ได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ และเจอกลุ่มอินทรีย์ด้วยกันที่ต้องการอาหารปลอดภัย อยากจะรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ จึงรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรอินทรีย์ และเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นอินทรีย์ตั้งแต่วันนั้น

Visits: 1415
Views: 1406

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่างประกาศ- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit