logo

คนชัยภูมิผนึกกำลังจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดภัย ไร้สารพิษ

จำนวน Views: 1964

ปัญหาดินเสื่อมสภาพ เพราะขาดการดูแล หรือดูแลไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะดินในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้มีการทำนาโดยใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินเสื่อมไม่เคยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้พืชไม่ได้รับการเจริญเติบโตเท่าที่ควร ผลผลิตที่ได้จึงน้อย ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้ หรือขาดทุนจากการทำการเกษตร เกษตรกรจึงหันมาเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์

powered by Rubicon Project

นายบัญญัติ จันทะกา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิได้เข้ามาให้คำแนะนำ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้หันมาปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พด.ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งแนะนำวิธีการทำการเกษตรให้เกษตรกร โดยในการทำนาสมัยก่อนนั้นใช้ปุ๋ยเคมี ในปัจจุบันดินจึงเสื่อมคุณภาพ เพราะบรรพบุรุษของเราทำเกษตรมานานพอมาถึงรุ่นเราจึงทำนาไม่ได้ผล เมื่อทำนาหนึ่งไร่จะได้ข้าวประมาณ 400 กิโลกรัม ก็เกิดปัญหาตามมามากมาย และทำให้เงินที่ได้มานั้นไม่พอกิน ไม่พอใช้ โดยระยะหลังประมาณปี 2552 เกษตรกรที่นี่ได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ และเจอกลุ่มอินทรีย์ด้วยกันที่ต้องการอาหารปลอดภัย อยากจะรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ จึงรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรอินทรีย์ และเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นอินทรีย์ตั้งแต่วันนั้น

Views: 1964

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top