logo

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ

จำนวน Views: 891

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลชัยภูมิ ลงพื้นที่แปลงผัก ณ บ้านโนนอดน้อย ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูท นิทรรศการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 และรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Views: 891

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top