logo

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเจ

จำนวน Views: 1021

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเจ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเจ

Views: 1021

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top