วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

สสจ.ชัยภูมิและสสอ.เทพสถิต ออกปฎิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล และ ออกตรวจร้านอาหาร/แผงลอยเพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

จำนวน Views: 1925

สสจ.ชัยภูมิและสสอ.เทพสถิต ออกปฎิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล และ ออกตรวจร้านอาหาร/แผงลอยเพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

Visits: 1939
Views: 1925

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit