วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

แปรงฟันคุณภาพตามเกณฑ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2562

จำนวน Views: 605

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอกิจกรรม การแปรงฟันคุณภาพตามเกณฑ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โดยแต่ละอำเภอเลือกรพ.หรือรพสต. 1 แห่ง และให้บุคคลากรทันตสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงเรียนในบริเวณที่รับผิดชอบ และเลือก 1 โรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

Download ! โครงการนำเสนอของแต่ละอำเภอ

Visits: 795
Views: 605

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่างประกาศ- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit