logo

มาทำความเข้าใจ “การรับรองหมอพื้นบ้าน” ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562

จำนวน Views: 8051

คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด ประกอบด้วย

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
  2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธาน
  3. กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสภา องค์กรชุมชนจังหวัด และผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
  4. กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกกันเอง ให้เหลือสามคน อย่างน้อยต้องมาจากเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละหนึ่งคน
  5. กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จากคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขา หนา ๕ ้ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาละหนึ่งคน
  6. กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์ แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม จ านวนหนึ่งคน
  7. กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ ด้านการนวดไทย และด้านการแพทย์ พื้นบ้านไทย ด้านละหนึ่งคน และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวนหนึ่งคน
  8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ จ านวนไม่เกินห้าคน อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยด้านนิติศาสตร์ ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาหรือวิจัย และด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน ให้หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน

ข้อ 16 คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุข ภายในเขตจังหวัด (2) พิจารณาเสนอให้การรับรอง การออกหนังสือรับรอง และต่ออายุหนังสือรับรอง (3) ส ารวจ รวบรวบ และจัดท าทะเบียนหมอพื้นบ้าน ภายในเขตจังหวัด (4) ควบคุม ก ากับ และดูแลการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านภายในเขตจังหวัด (5) เสนอให้พักใช้หนังสือรับรอง เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง (7) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านมอบหมาย

Views: 8051

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top