logo

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง DIGITAL PHARM 4.0 10 พฤศจิกายน 2562 ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน Views: 1377
https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=2335

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ๆอย่างมากมายในหลากหลายธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีได้ทวีมากขึ้นและส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างมาก จนทำให้ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวไม่อาจจะอยู่ได้ ในแวดวงสุขภาพก็เช่นกัน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างกว้างขวาง บริบทที่เรียนรู้ในเทคโนโลยีเดิม ๆ ไม่อาจจะใช้ได้อีกต่อไปดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรมจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างขวางในทุกมิติ และกระทบต่องานเภสัชกรรมทุกๆสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอุตสาหกรรม การผลิต การวิเคราะห์วิจัย ตรวจสอบ การบริบาล การตลาด การจ่ายยา และอื่นๆ การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการปรับตัว แต่ยังเป็นการทำให้วิชาชีพมีความชัดเจนได้รับการยอมรับในสังคม เพราะมิเช่นนั้นแล้วงานเภสัชกรรมอาจจะถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทำลายไปอย่างน่าเสียดาย

Views: 1377

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top