logo

ประชุมระบบการจัดการคุณภาพมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล

จำนวน Views: 925

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมระบบการจัดการคุณภาพมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พยาบาล IC เจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อม รพ.ละ 3 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศอม.9 นม. จำนวน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จากบริษัทเก็บขน (นามณรงค์ เทดดิ้ง) และบริษัทรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ(โชติฐกรณ์พิบูลย์) มาร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลในการดำเนินงานที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และภาคบ่ายเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะของบริษัทนามณรงค์ เทดดิ้ง ณ…บ้านโนนเหลี่ยม ม.14 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตและดำเนินการก่อสร้างอยู่

Views: 925

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top