logo

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือจัดทำศูนย์ข้อมูลพยาบาล

จำนวน Views: 10393

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กำลังดำเนินการพัฒนาเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิใหม่ พร้อมทั้งจัดทำ “ศูนย์ข้อมูลพยาบาล” ในการเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูล QA ตัวชี้วัดงานสำคัญ และข้อมูล QA ข้อมูลคุณภาพการพยาบาล เพื่อกำกับติดตามประเมินผลด้านคุณภาพและปริมาณงานของข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ดาวโหลดแฟ้มเพิ่มเติมที่นี่

Views: 10393

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top