วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

คณะทํางานเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยภมู ิ โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมู ิ โรงพยาบาลชัยภูมิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชัยภูมิ

จำนวน Views: 1195
ตรวจอาหาร-คุณ-วาสี-30-ตค-3-พย-1

คณะทํางานเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยภมู ิ โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมู ิ โรงพยาบาลชัยภูมิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชัยภูมิได้ออกสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและใหค้วามรู้การสุขาภิบาล อาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จําหน่าย ในเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซบ ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณลานจอดรถโตโยตา้ภูมิใจคุณวาสีอําเภอเมืองชัยภูมิจังหวดัชัยภมูิ

Visits: 2608
Views: 1195

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit