วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

คณะทํางานเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยภมู ิ โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมู ิ โรงพยาบาลชัยภูมิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชัยภูมิ

จำนวน Views: 1341
ตรวจอาหาร-คุณ-วาสี-30-ตค-3-พย-1

คณะทํางานเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยภมู ิ โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมู ิ โรงพยาบาลชัยภูมิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชัยภูมิได้ออกสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและใหค้วามรู้การสุขาภิบาล อาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จําหน่าย ในเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซบ ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณลานจอดรถโตโยตา้ภูมิใจคุณวาสีอําเภอเมืองชัยภูมิจังหวดัชัยภมูิ

Visits: 3195
Views: 1341

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit