logo

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปีงบฯ 63 หวังให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบถ้วนตามมาตรฐาน

จำนวน Views: 333
Views: 333

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top