Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เว็บไซต์เครือข่าย

โรงพยาบาลชัยภูมิ

Visits: 39806