Previous
Next

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ข้อมูลเผยแพร่ / สำหรับเจ้าหน้าที่

งานการเงิน

การควบคุมภายใน/และตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ระบบข้อมูลสารสุข

messageImage_1619775455805

บริการเจ้าหน้าที่

รายงานสถานการณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Download / คู่มือ

STOP COVID-19 ชัยภูมิ

Visits: 347990