Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับ ผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 สำหรับแบบผู้ป่วยพิเศษ(ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า)หรือแบบใกล้เคียงเป็น Modifier AIR โรงพยาบาลคอนสาร ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ

กัญชงสามารถปลูกเพื่อการค้าได้แล้ว

ข้อมูลเผยแพร่

งานการเงิน

การควบคุมภายใน/และตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Visits: 120430