logo

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงนอนามัยสิ่งแวดล้อมๆ, รพ.ชัยภูมิ, รพ.คอนสวรรค์, สสอ.เมืองชัยภูมิ, สสอ.คอนสวรรค์ ร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำ สถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลชัย ชั้น 2 อาคารภูมิพิพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Infographic ด้านสุขภาพ ด้วย Canva

ข้อมูลเผยแพร่ / สำหรับเจ้าหน้าที่

งานการเงิน

การควบคุมภายใน/และตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

header

ระบบข้อมูลสารสุข

messageImage_1619775455805

บริการเจ้าหน้าที่

รายงานสถานการณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Download / คู่มือ

STOP COVID-19 ชัยภูมิ

logo-nhso
ประกันสังคม
TCI
กพ
กรมบัญชีกลาง
กบข
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
Scroll to Top