Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-biding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กัญชงสามารถปลูกเพื่อการค้าได้แล้ว

ข้อมูลเผยแพร่

งานการเงิน

การควบคุมภายใน/และตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Visits: 120439