logo

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

OSSC (One Stop Service Center)
ศูนย์บริการผลิตภันฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น คลินิก สถานพยาบาล ร้านขายยา อาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องสำอาง เป็นต้น รวมถึงการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด รับเรื่องร้องเรียนปัญหาอันเกิดจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนะนำเว็บไซต์สำหรับศึกษาขั้นตอนการขออนุญาตประเภทต่าง ๆ

เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กัญชา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ติดตามข้อมูล

ข่าวสารกัญชา

โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เข้าสู่เว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 15 ธ.ค. 63

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว340

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 17 ส.ค. 63

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว144

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 19 มิ.ย.63

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว144

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 5 มิ.ย.63

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ อย. 25 พ.ค.63

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ บุกทลา

Read More »

อย. ย้ำเป็นผู้ดูมาตรฐานและอนุญาตแอลกอฮอล์เจลเท่านั้น

อย. เร่งทำความเข้าใจ หลังมีผู้เรียกร้องให้ อย. ผ่อนผันกฎเกณฑ์การนำเอทานอลไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์เจล และควบคุมราคาแอลกอฮอล์เจลซึ่งพบปัญหาขาดตลาดและมีราคาแพง ชี้แจงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลมาตรฐา

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ อย.

อย. เผยมาตรการเตรียมความพร้อมและการสำรองยาที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งกลุ่มยาโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันการขาดแคลนยาใน สถานการณ์โรคระบาด และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านยาเพื่ออำนวย

Read More »

แจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและเรียกเก็บคืน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและเรียกเก็บคืน ลงวันที่ 27 มีนา

Read More »

อีเมลล์: fda.cpho@gmail.com

เฟซบุ๊ค : fdachaiyaphum

ไลน์ไอดี : @0902929468 ,หรือ Official account : @436kisym

โทรศัพท์ : 090-2929468 , 044-811691 ต่อ 301

ติดต่อ สื่อสาร Social Network

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

Scroll to Top