logo

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงนอนามัยสิ่งแวดล้อมๆ, รพ.ชัยภูมิ, รพ.คอนสวรรค์, สสอ.เมืองชัยภูมิ, สสอ.คอนสวรรค์ ร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำ สถานประกอบการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ สัญญาจ้างก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kW ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลเผยแพร่ / สำหรับเจ้าหน้าที่

งานการเงิน

header

ระบบข้อมูลสารสุข

messageImage_1619775455805

บริการเจ้าหน้าที่

รายงานสถานการณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Download / คู่มือ

STOP COVID-19 ชัยภูมิ

logo-nhso
ประกันสังคม
TCI
กพ
กรมบัญชีกลาง
กบข
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
Scroll to Top