Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเนินสง่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างการสร้างบ้านพักราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เว็บไซต์เครือข่าย

โรงพยาบาลชัยภูมิ

Visits: 39794