วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
จังหวัดชัยภูมิ

ไฟล์ พรบ.โรคติดต่อ

อนุบัญญัติ และประกาศกระทรวงฯ

Infographic พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข้อมูลทางสารสนเทศ

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

Visits: 1428