วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
จังหวัดชัยภูมิ

ไฟล์ พรบ.โรคติดต่อ

อนุบัญญัติ และประกาศกระทรวงฯ

Infographic พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข้อมูลทางสารสนเทศ

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

Visits: 1811