การขออนุญาตสถานที่

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่

1. (แบบ สมพ. 1) คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2. (แบบ สมพ. 3) คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ

3. (แบบ สมพ. 4) คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

4. (แบบ สมพ. 5) คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

5. (แบบ สมพ. 6) คำขอใบแทนใบอนุญาตฯ

6. (แบบ สมพ. 7) คำขอโอนใบอนุญาตฯ

7. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8. หนังสือมอบอำนาจ

9. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( 3 ชุด )

10. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

11. หนังสือ แจ้งเลิกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

12. หนังสือ แจ้งเลิกกิจการ (สำหรับผู้รับอนุญาต)

13. แผนที่ แผนผัง และแบบภาพถ่าย ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขอใหม่/ย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดที่ผลิต

14. แผนที่ แผนผัง และแบบภาพถ่าย ของสถานที่นำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาต (Check List)

1. แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2. แบบตรวจเอกสาร การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Scroll to Top