วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

การดำเนินงาน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
จังหวัดชัยภูมิ

ไฟล์ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

Download

คำสั่งหน่วย CDCU

คำสั่ง

หน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลหน่วย CDCU

ฐานข้อมูล

หน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

จดหมายข่าว พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

จดหมายข่าว

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานเครือข่าย

ผลการดำเนินงานเครือข่าย พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จังหวัดชัยภูมิ

CLICK ...

PUI

(Patients under investigated : PUI) สำหรับโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อระหว่างประเทศ 12 โรค

PUI

(Patients under investigated : PUI) สำหรับโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อระหว่างประเทศ ๑๒ โรค

อ่านต่อ

คู่มือการบังคับใช้กฏหมาย

คู่มือการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการบังคับใช้กฏหมาย

คู่มือการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

แบบหนังสือคำสั่ง

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

แบบหนังสือคำสั่ง

แบบหนังสือ คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

อ่านต่อ
Visits: 722