logo

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค จึงได้จัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป และใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค (ตุลาคม 2558)

Scroll to Top