ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
36999

นพ.วชิระ บถพิบูลย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
6

นายดุสิต ขำชัยภูมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1003

นางศรัญญา พันธุ์ทอง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1301

น.ส.นันทพร อ่อนชัย

นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1501

นายประมวล เหล่าสมบัติทวี

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
1001

นายนิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
5555

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
ด้านส่งเสริมพัฒนา
6

นายดุสิต ขำชัยภูมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1003

นางศรัญญา พันธุ์ทอง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1301

น.ส.นันทพร อ่อนชัย

นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1502

นายไพบูลย์ ประจญกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

6001

นางบุญสวย ชัยสถิตย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

1201

นางพรประไพ ไตรทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

1302

น.ส.อภิวรรณ ดวงมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

5001

นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

9002

นายดุสิต หิรัญวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ด้านบริการทางวิชาการ
1501

นายประมวล เหล่าสมบัติทวี

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
IMG_6528

พ.จ.ต วิถี หัสจรรย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

3201

น.ส.สุภาพร แซ่ภู่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1402

นายอรรถพงษ์ ฉลาดการณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

4001

น.ส.สมใจ ฉัตรไทย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

1101

นางวิไลลักษณ์ ใฝ่ใจดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานเลขานุการ

ด้านทันตสาธารณสุข
ด้านเภสัชสาธารณสุข
1001

นายนิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
5555

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
1001

นายนิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ITtttttttttt

นายคำมูล แก้วชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1007

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

8001

น.ส.วนิดา รอญยุทธ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Visits: 2624