ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
36999

นพ.วชิระ บถพิบูลย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
6

นายดุสิต ขำชัยภูมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
S__3661866

นายศุภพงศ์ ไชยมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
6001

นางบุญสวย ชัยสถิตย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1501

นายประมวล เหล่าสมบัติทวี

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
1001

นายนิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
5555

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
ด้านส่งเสริมพัฒนา
6

นายดุสิต ขำชัยภูมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
S__3661866

นายศุภพงศ์ ไชยมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
6001

นางบุญสวย ชัยสถิตย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
558357

นายเกษมสุข กันชัยภูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

6001

นางบุญสวย ชัยสถิตย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

1201

นางพรประไพ ไตรทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

5006

น.ส.อภิวรรณ ดวงมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

5001

นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

9002

นายดุสิต หิรัญวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ด้านบริการทางวิชาการ
1501

นายประมวล เหล่าสมบัติทวี

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
IMG_6528

พ.จ.ต วิถี หัสจรรย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

8001

น.ส.วนิดา รอญยุทธ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1202

นางนิภาภรณ์ นิรัตน์พงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

no-profile-img

นายบรรณ เอี๋ยวสกุล

นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

ปรีชา อภัย

นายปรีชา อภัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้างานเลขานุการ

ด้านทันตสาธารณสุข
ด้านเภสัชสาธารณสุข
1001

นายนิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
5555

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
1001

นายนิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

11002

นายสัมพันธ์ พรประไพ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1007

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

7003

นายกัณฐนวรรธน์ รอนณรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Visits: 4838