logo

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2229/2562
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

CDCU

อ.เมืองชัยภูมิ

อ.เมืองชัยภูมิ

CLICK

CDCU

อ.หนองบัวแดง

อ.หนองบัวแดง

CLICK

CDCU

อ.ซับใหญ่

อ.ซับใหญ่

CLICK

CDCU

อ.คอนสาร

อ.คอนสาร

CLICK

CDCU

อ.บ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า

CLICK

CDCU

อ.จัตุรัส

อ.จัตุรัส

CLICK

CDCU

อ.ภูเขียว

อ.ภูเขียว

CLICK

CDCU

อ.ภักดีชุมพล

อ.ภักดีชุมพล

CLICK

CDCU

อ.คอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์

CLICK

CDCU

อ.บำเหน็จณรงค์

อ.บำเหน็จณรงค์

CLICK

CDCU

อ.บ้านแท่น

อ.บ้านแท่น

CLICK

CDCU

อ.เนินสง่า

อ.เนินสง่า

CLICK

CDCU

อ.เกษตรสมบูรณ์

อ.เกษตรสมบูรณ์

CLICK

CDCU

อ.หนองบัวระเหว

อ.หนองบัวระเหว

CLICK

CDCU

อ.แก้งคร้อ

อ.แก้งคร้อ

CLICK

CDCU

อ.เทพสถิต

อ.เทพสถิต

CLICK

ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ แยกรายอำเภอ
CDCU

อ.เมืองชัยภูมิ

091-0139642
HOME

นายวีระพล    ความหมั่น
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลชัยภูมิ 

นางจิตรวรรณ  กลางเอก                          
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลชัยภูมิ

 นางสาวพัชรี  ครองสตรี                            
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

นางสาวธมลวรรณ  ใจเกษม                      
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

นางสาวรมย์ธีรา  ปิยะกูลธาราศักดิ์          
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

 นายเดชาวัต ครองสมบัติ                       
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

นางสาวพนิดา  จิตต์มณี                             
      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูม

CDCU

อ.บ้านเขว้า

0809614998

HOME

นายสุรินทร์ อ่วมแดง       
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า

 1 นายประสิทธิ์ จินชัย                           
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า

2 นางสาวภักวิภา  งอกชัยภูมิ            ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า                                       

3 นางสาวอังคณา  วงศ์บุตร                     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า

4 นางณัฐวรีย์ วอนเก่าน้อย                         ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า

CDCU

อ.คอนสวรรค์

xxxxx

HOME

1 นายโรจกร  ลือมงคล                           ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลคอนสวรรค์
2 นายสุวัฒนะ  วงค์ปฏิมาพร 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

1 นายจิรโรจน์   พัชรวรกุลชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

2 นายอัครเดช  บุญจูง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

3 นางเนาวรัตน์ เพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลคอนสวรรค์­­

4 นายธีระ  ภักดิ์จรุง
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

5 นายเกรียงศักดิ์  กองเงินนอก                        
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

6 นายวรรณชัย  คาดสนิท                                
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

7 นางไพลินี   ศรีหาจันทร์                                
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

8 นางนงลักษณ์ นิลแก้ว                                  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

9 นางกาญจนี  เวียงชัยภูมิ                               
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

อ.เกษตรสมบูรณ์

0862496923

HOME

1 นายชาญชัย  เจริญสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

2 นายธนิต  หงษ์คำ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

1 นางอรดา  เจริญสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

2 นางเมวดี  ฤาชา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

3 นางสาววิลาวัลย์  แหวนนิล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

4 นางสาวศิรินภา  อบมาลี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

5 นางสาวปทุมรัตน์  โอษฐ์ประไพ                     
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

6 นางสาวสุพัฒตรา  ผิวผ่อง                           
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

CDCU

อ.หนองบัวแดง

xxxxx

HOME

นางรัชนีกรณ์  ปาทา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวแดง

1 นางสาวดวงจันทร์  ชมสวน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวแดง

2 นายวัชระ  ขุนโนนเขวา                                   
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

3  นายสุมิตร  ศรีพันธ์  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวแดง

4  นางสาววรางคณา  พับโพธิ์                             
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

5 นายชาครีย์ธนัย  พันสนิท  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

6 นางสาวนัฐนันท์  ผาบเพ็ง                              
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

7 นางภาวิณี สุจริตภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

8 นางสาวอัจฉริยา  เกลี้ยงไธสง                           
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวแดง

9 นางสาวนัชพร  พรมแพง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวแดง           

10 นางสาวสุกัญญา  ไชยโวหาร                           
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวแดง

11 นางสาวกัญณภัทร  วิลาศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

12 นายชินรัตน์   คุณชื่น                                     
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

13  นางสาวสุพัตรา เนื่องแก้ว                               
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

จัตุรัส

xxxxx

HOME

1 นายสมเด็จ  บำรุงเพชร                                  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

2 นายสมยศ  บุญบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

1 นางสาววรรณา  วุฒิชัยภูมิ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลจัตุรัส

2 นายกวิน    ไตรทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลจัตุรัส

3  นางสาวกนกวรรณ ซิ้มสื่อ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

4 นายธีระพงษ์ นารินทร์                                  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

บำเหน็จณรงค์

xxxxx

HOME

นายทรงกลด  น้อยโพนทอง                            
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สังกัด โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

1 นายอำพร  ขยันงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์

2 นายสมบัติ ลิ้มอำนายลาภ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์

3 นางสาวนันทพร  พระศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์

4 นายทินกร  พันธุ์ยุลา                                  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์

5 นางสาวจริยา เบ็ญสูงเนิน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

หนองบัวระเหว

0812666941

HOME

1 นายสังเวียน  งาหัตถี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

2 นายสำเนียง  บุญขันธ์                                  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว

1 นายอุเทน  แสนท้าว                                   
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขหนองบัวระเหว

2 นายประภาส  ยวงทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว

3 นางสาวเสาวลักษณ์  ขันมัง                           
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

4 นางสาวจีราวรรณ  จวงเงิน                           
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว

5  นางสาวณัฐกานต์  จำปาศรี                          
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว

6 นางสาวปวลักษณ์   บงแก้ว                          
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว

7  นางสาววิชิตา ผานาค                                   
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขหนองบัวระเหว

8 นางลลิตา  แพรชัย 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขหนองบัวระเหว

CDCU

ซับใหญ่

xxxxx

HOME

นายกลันต์   ภิรมย์ไทย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

1 นายศรีไพร  ปอสิงห์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่


2 นายนิธิศ  ศรีเมือง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

3  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีดา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

4 นางนันทิยา  ชัยมีแรง                               
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

5  นางสาวกัญญาณัฐ  สายสุวรรณ์                   
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

6 นางสาวนิรมล  หอมแสนศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

7 นายภัทรพล  จันทร์สุรินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

8 นางสาวนันทคร  คำกอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

9 นายอำนาจ สุขเกษม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

ภูเขียว

xxxxx

HOME

นายพีรยศ    ย่อมสูงเนิน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว

 1 นางดัชนีวรรณ  สัตย์ธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว

2 นายเกรียงศักดิ์  พิไลพันธ์                 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว

3  นายชาตรี  เบ้าลี                 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว

4 นางสาวภุมรี  บุบผาชาติ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลภูเขียว

5 นางมนต์แมน  ทองดี                                  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลภูเขียว

6 นายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

บ้านแท่น

087-8766273

HOME

นายจารุกิตติ์  นาคคำ    
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น

1 นายเกียรติภูมิ  สอนไธสง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น

2 นางนุชจรีภรณ์  โตชัยภูมิ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น

3 นายธนากร  ดวงโกสุม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลบ้านแท่น

4 นายสิรดนัย  เลิงนิสสัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

CDCU

แก้งคร้อ

0897194952

HOME

นายธีระวุฒิ กรมขุนทด
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

1 นายสุวัฒน์  บัวจำรัส
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ

2 นายสาคร  ทุมนันท์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

3 นายเนติโชติ  โชคบัณฑิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

4 นายอนุวัฒน์  จำปาวงษ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

CDCU

คอนสาร

0813803180

HOME

นายอิทธิพล  คุ้มวงศ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร

1 นางสาวสุพัตรา   พรมนนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร

2 นางสาวรุ่งจิตร  กัณฑะประทีป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลคอนสาร

3 นางสาวศุภิสรา  ศาลา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลคอนสาร

4 นายวสันต์  ก้อนเงิน                                
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร

5  นางสาวกอยวรินทร์  บุญภิญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร

6 นางสาวปภัสสร  สิบรัมย์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลคอนสาร

CDCU

ภักดีชุมพล

0621961463

HOME

นายภฤศ  แกมคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

1 นางสาวรุจิรา  จุลทะหว้า
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลภักดีชุมพล

2 นางสาววิภาวดี  ตื้นชัยภูมิ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลภักดีชุมพล

3 นายวุฒิศักดิ์  หมู่หาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

4 นายอำนาจ  เนตรโกศล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

5 นางสาวอนุชิดา  เฮมโนนทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด โรงพยาบาลภักดีชุมพล

CDCU

เนินสง่า

0902348786

HOME

นายบุญพิสิฐษ์  ธรรมกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

1 นางสาวกัลยา  วิจันทมุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

2 นางปัทมา  มาตรสงคราม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

3 นายโกศิลป์  ภิรมย์ไทย  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

4 นางสาวภาวิณี  ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

5 นายอภินันท์   ปราบวงค์สา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลเนินสง่า

6 นายคำเวียง  จันทะกัลยา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด โรงพยาบาลเนินสง่า

CDCU

เทพสถิต

083-1006344

HOME

นายวิมล  จิตรปลื้ม
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเทพสถิต 
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

1 นางญาณินท์ เทพสุธิน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลเทพสถิต

2 นางสาวชลิตา ไตรทิพย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

3 นายสุพิชฌาย์  ประทุมวาปี  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
สังกัด โรงพยาบาลเทพสถิต

4 นายธนวัฒ  เมาเม 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

5 นางสาวณิชาภา  คล้ายใจตรง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

6 นางสาวกมลชนก  ตันติพัฒนะมนตรี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

7 นายธวัชชัย บุญธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

8 นางสาวสาวารัตน์  กลางประพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Scroll to Top