logo

280 หมู่15 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ
ต.ในเมือง อ.เมือง 36000 

Tel: 044-811691-5   
Fax: 044-822195

คลีนิกทันตกรรม สสจ.ชัยภูมิ 
โทร 086-232222

             เบอร์โทรติดต่อภายใน    
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 210
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ 307
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 402
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 501
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 502
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 405
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 303
งานนิติการ 121
งานเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ      102
งานพัสดุ            123
การเงิน 206
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ,
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (one stop service center)
301
1051
งานเลขาฯ 200
กลุ่มงานสุขศึกษา 406

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน

             เบอร์โทรติดต่อ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ
      (044)837100-4 , 822365
โรงพยาบาลภูเขียว (044)844740-2
โรงพยาบาลแก้งคร้อ (044)882741 , 882899
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
(044)869137-8 , 8730140
โรงพยาบาลจัตุรัส  (044)851200,851499
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์   (044)859099
โรงพยาบาลหนองบัวแดง  (044)871021, 871113
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  (044)897022, 897124
โรงพยาบาลเทพสถิต  (044)855097-8
โรงพยาบาลบ้านเขว้า  (044)839797-9
โรงพยาบาลบ้านแท่น   (044)886297-9, 87111
โรงพยาบาลคอนสาร

(044)876409

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  (044)133133-3
โรงพยาบาลเนินสง่า  (044)846314,846252
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ (044)889022,889096
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

(044)859099

โรงพยาบาลหนองบัวแดง (044)871021,871113
             เบอร์โทรติดต่อภายใน    
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 210
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ 307
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 402
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 501
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 502
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 405
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 303
งานนิติการ 121
งานเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ      102
งานพัสดุ            123
การเงิน 206
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 301
งานเลขาฯ 200
กลุ่มงานสุขศึกษา 406

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน

             เบอร์โทรติดต่อ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ
      (044)837100-4 , 822365
โรงพยาบาลภูเขียว (044)844740-2
โรงพยาบาลแก้งคร้อ (044)882741 , 882899
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
(044)869137-8 , 8730140
โรงพยาบาลจัตุรัส  (044)851200,851499
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์   (044)859099
โรงพยาบาลหนองบัวแดง  (044)871021, 871113
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  (044)897022, 897124
โรงพยาบาลเทพสถิต  (044)855097-8
โรงพยาบาลบ้านเขว้า  (044)839797-9
โรงพยาบาลบ้านแท่น   (044)886297-9, 87111
โรงพยาบาลคอนสาร

(044)876409

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  (044)133133-3
โรงพยาบาลเนินสง่า  (044)846314,846252
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ (044)889022,889096
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

(044)859099

โรงพยาบาลหนองบัวแดง (044)871021,871113
Scroll to Top