วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มวัยเรียน

กลุ่มวัยรุ่น

กลุ่มวัยทำงาน

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

แม่และเด็ก

พอ.สว/หน่วยแพทย์

หนังสือ-แจ้งข่าว-เอกสาร-ประชุมอบรม

คู่มือ- แนวทางปฏิบัติงาน

นิเทศ ตรวจราชการ-สรุป-วิเคราะห์งาน

Visits: 1579