วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

PMQA

HA

รพ.สต.ติดดาว

Service Plan

PCU&NPCU

งานสุขภาพภาคประชาชนและ อสม.

มาตรฐานงานสุขศึกษา

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

มาตรฐานการบริการด้านกายภาพบำบัด

Visits: 969