วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

PMQA

HA

รพ.สต.ติดดาว

Service Plan

PCU&NPCU

งานสุขภาพภาคประชาชนและ อสม.

มาตรฐานงานสุขศึกษา

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

มาตรฐานการบริการด้านกายภาพบำบัด

Visits: 1423