ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกัญชา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เกาะติดข่าวกัญชา

การขออนุญาตปลูกกัญชา

ประกอบด้วย
1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-136

2. แบบ ย.ส. 4/5-1
3. แบบคำชี้แจง
4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ
5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

คู่มือ แนวทาง

แบบรายงาน

 (แบบ บ.ย.ส.5 – ป (กัญชา)/เดือน)

  (แบบ ร.ย.ส.5 – ป (กัญชา)/เดือน)

  (แบบ ร.ย.ส.5 – ป (กัญชา)/ปี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pdf
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม word
ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

 

 

กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
Scroll to Top