วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

คู่มือ- แนวทางปฏิบัติงาน

OSSC (One Stop Service Center)

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเอกสาร

นิเทศ ตรวจราชการ-สรุป-วิเคราะห์งาน

วิชาการ-วิจัย-KM-Innovation

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

Visits: 1887