วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หนังสือ-แจ้งข่าว-เอกสาร-ประชุมอบรม

คู่มือ- แนวทางปฏิบัติงาน

วิชาการ-วิจัย-KM-Innovation เด่น

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

เรื่อง การขอจริยธรรมวิจัย
เรื่อง
ชื่อ -นามสกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานะ
ปปปปป
กกกกกกกกก
นายพิพัฒน์
ผ่าน
Visits: 3835