วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

หนังสือ-แจ้งข่าว-เอกสาร-ประชุมอบรม-เอกสารประชุมประจำเดือน-ประชุมกรรมการบริหาร

จิตอาสา 904 (สสจ.)

แผน-งบประมาณ-งบลงทุน

  • นโยบาย
  • แผนงาน
  • งบประมาณ/งบดำเนินงาน
  •  งบลงทุน

ประเมินผล - ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

Visits: 3056