วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

หนังสือ-แจ้งข่าว-เอกสาร-ประชุมอบรม-เอกสารประชุมประจำเดือน-ประชุมกรรมการบริหาร

จิตอาสา 904 (สสจ.)

แผน-งบประมาณ-งบลงทุน

  • นโยบาย
  • แผนงาน
  • งบประมาณ/งบดำเนินงาน
  •  งบลงทุน

ประเมินผล - ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

Visits: 2419