วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

งานเลขานุการ

หนังสือ-แจ้งข่าว-เอกสาร-ประชุมอบรม

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

Visits: 948