logo

กลุ่มกฎหมาย

หนังสือ-แจ้งข่าว-เอกสาร-ประชุมอบรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือ- แนวทางปฏิบัติงาน

ITA 2564 : สสจ.ชัยภูมิ

Scroll to Top