วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานทั้งหมด

คู่มือ_กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วีรภัทร กริ่งสันเทียะ

KPI template 2562

คู่มือประเมินผลการดำเนินง

Read More »
Visits: 735