บุคลากร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1501

นายประมวล เหล่าสมบัติทวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

1502

นายไพบูลย์ ประจญกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1503

นางงามตา ขวัญบุญจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1504

นายบัณฑิต พลแก้ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1505

นางจงรัก หินันท์ชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
1506

น.ส.อรวดี บุญชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
1507

นายชัยณรงค์ เสนามาตย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1508

นายชลประคัลภ์ ประโจทานัง

เจ้าหน้าที่สถิติ
Visits: 947