บุคลากร กลุ่มงานประกันสุขภาพ
download

.... ....

.....

หัวหน้ากลุ่มงาน

1402

นายอรรถพงษ์ ฉลาดการณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1403

นางนฤมล โสรัจจ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1404

นางวไลพร รัตน์อาภรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1405

นายประสิทธิ์ ค้าชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1406

น.ส.อรวรรณ พรมแดง

นวก.การเงินและบัญชี
download
Visits: 533