บุคลากร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3201

น.ส.สุภาพร แซ่ภู่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

3202

น.ส.จิราพร ยอดวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3203

น.ส.จันทิมา ปานอาสา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3204

นางเปรมจันทร์ หมวดเมืองกลาง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3102

นางวาสนา จันทร์ฤาชัย

จพ.ธุรการชำนาญงาน
3103

นางกาญจนี ขวาเนาว์

จพ.ธุรการชำนาญงาน
3104

นางพรรณี ถาวงษ์กลาง

จพ.ธุรการชำนาญงาน
3105

น.ส.ศิริพร สุวรรณสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3106

นางจตุพร จักรสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3107

น.ส.อภัสนันท์ จงสูงเนิน

นักทรัพย์กรบุคคล
3108

น.ส.เจนจิรา ยอดชัยภูมิ

นักทรัพย์กรบุคคล
Visits: 869