บุคลากร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1301

น.ส.นันทพร อ่อนชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

1302

น.ส.อภิวรรณ ดวงมณี

หน.สอ.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
1303

น.ส.พรรณกนก วรวรรฒนนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1304

นางพัตร์พิมล โต๊ะบุรินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1306

นางวิราภรณ์ ธีรชัยไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1307

น.ส.สมพิศ นันทกุล

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
Visits: 578