บุคลากร กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
6001

นางบุญสวย ชัยสถิตย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

6002

น.ส.ษิรดา บุญโนนแต้

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6003

นางสุกัญญา อภัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6004

นางสิริพรรณ ไตรทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6005

นางเรณู หมู่โยธา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6006

นางชมัยพร นิลราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
download

นายสำราญศักดิ์ โชคกำเนิด

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
6008

นายอาคม สมบัติหอม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6009

นายกิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6010

นางเกตุสุดา พงศ์ไพบูลย์

ผู้ประสานงานเอดส์
Visits: 623