บุคลากร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
1201

นางพรประไพ ไตรทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

1202

นางนิภาภรณ์ นิรัตน์พงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1203

นางทิพวรรณ โถชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1204

น.ส.นิภารัตน์ รชตภัชกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1205

นางเพ็ญพร พันธุ์ศักดิ์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1206

นางนิโลบล เสนามาตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1207

นางพวงเพ็ญ เพ็ชรภักดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1208

นางอคีราห์ ป้อมสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1209

นางยุวเรศ ศรีภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1210

น.ส.ทิวาพร คะสกุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
Visits: 733