บุคลากร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1007

นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงาน

7002

นายชาลี ภูมิฐาน

เภสัชกรชำนาญการ
7003

นายสุขสันต์ รอนณรงค์

เภสัชกรชำนาญการ
7004

นายชัชวาลย์ ทองเกลี้ยง

เภสัชกรปฏิบัติการ
7005

นายธีรวัฒน์ คุณวันดี

เภสัชกรปฏิบัติการ
7006

น.ส.ณัฐจิรา กองจอหอ

เภสัชกรปฏิบัติการ
7007

นางสิร์ดาภัทร์ สรณ์ภัสกุล

เภสัชกรชำนาญการ
7008

นางแสงแข โตชัยภูมิ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7009

นายสิริเดช กุลโนนแดง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
7010

น.ส.รัตนาพร มานาเสียว

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
7011

น.ส.ณัฐชนาพร พิมพ์ผกา

เภสัชกรปฏิบัติการ
Visits: 690