บุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5001

นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

5002

นายนิกร ระวิวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5003

นางศรีประภา ภูชิตธนนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5004

นางสายชล เทียบคุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5005

นางธิดารัตน์ สุรัติเมธาพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5006

นางพันธ์ทิพา อินทรศร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5007

นางศิริพร พั่วสำโรง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50008

น.ส.สกุลลักษณ์ อาจกมล

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
Visits: 725