บุคลากร กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
9002

นายดุสิต หิรัญวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รก.หัวหน้ากลุ่มงาน

IMG_0204

นายวุฒิภัทร สมัตถะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9004

นายสุขพร ศีลคุ้ม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
9005

นายสุรพงษ์ ญาติสมบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1305

นายสุภวิทย์ บุญขันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Visits: 610