บุคลากร กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
8001
นางสาววนิดา รอญยุทธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8003
นางสาวจีรภา เพ็ญจันทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
8002

นางเจติยา รุจน์วรา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
8004

นางสาวดลฤดี อาจอารัญ

นักจัดการงานทั่วไป
Visits: 637