บุคลากร ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
_MG_4450

นายคำมูล แก้วชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์

_MG_5802

นายสัมพันธ์ พรประไพ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รองหัวหน้า

ปรีชา อภัย

นายปรีชา อภัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รองหัวหน้า

ตู่

นายมาโนชญ์ กลางพิลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IMG_20181227_0001

นายสุวิทย์ คงโพธิ์น้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เอา

นส.ภัทราภรณ์ สีหะวงษ์

จพ.โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
1

นายพิพัฒน์ พรมพวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Visits: 507