บุคลากร งานเลขานุการ
1101

นางวิไลลักษณ์ ใฝ่ใจดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างาน

1102

น.ส.หงษ์ทอง โมราเจริญ

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
1103

นางชาริณี ชวนินทวิสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1104

น.ส.ศศินา เชื้อมีแรง

จพ.ธุรการ
download

...... .....

.....
Visits: 673