บุคลากร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1001

ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงาน

1002

น.ส.ฐิฏิญา สิทธิวงศ์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
1003

นางปาณิสรา ปรีบุญพูล

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
1004

นางณัฐจรีย์ มโนธรรมสถิต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
277765

นางจรรยา มูลศรี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
1006

น.ส.นันทรัตน์ หงษ์สระแก้ว

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
1007

น.ส.วิไลภรณ์ มโนธรรม

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
1008

นางมยุฉัตร ศรีพล

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
1009

น.ส.ติณณา ช่วยรักษา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
1010

นายวีรภัทร กริ่งสันเทียะ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
1011

น.ส.กาญจนา เบิกบาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1012

น.ส.กำลัย ฐานเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
1013

นางสุนีย์ นาค่ำคูณ

คนงาน
Visits: 684