บุคลากร งานพัสดุ
2201

นางลำปาง แก้วชัยภูมิ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุ

2202

นายประสาน คุ้มหมู่

นายช่างโยธาชำนาญงาน
2203

น.ส.พรใจ พองชัยภูมิ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
2204

น.ส.กนกอร คงมั่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
2205

นายสมยศ พงษ์พันธุ์สง่า

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2206

นายพรมมา หงษ์แปลง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
2207

นายเทพประสิทธิ์ จงกล

นายช่างโยธา
2208

น.ส.สุภาภรณ์ จุลบท

นักวิชาการพัสดุ
2209

น.ส.ณัฐภัสสร ทันรังกา

จพ.ธุรการ
2210

นางมณทิพย์ บุญรักษา

คนงาน
2211

นางสุนี งามนาเสียว

พนักงานโรเนียว
2212

นายประยูร ดั้นชัยภูมิ

คนสวน
2213

นางบัวตูม งอกนาวัง

พนักงานทำความสะอาด
download

นายสมนึก เศษสวัสดิ์

คนยาม
Visits: 552