บุคลากร งานธุรการ
2301

นางทัศวรรณ ทองกาล

จพ.ธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างาน

2302

น.ส.เตือนใจ วงศ์อภัย

จพ.ธุรการปฏิบัติงาน
2303

นายสมคิด วิเศษคร้อ

พนักงานรับโทรศัพท์ บ.๑
Visits: 593