logo

.

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแต่เดิมเรียกชื่อว่า ที่ทำการอนามัยจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี 2511 ได้ก่อสร้างอาคารอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรค เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น บนเนื้อที่ 2,065.20 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 379/114 ก ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแต่เดิมเรียกชื่อว่า ที่ทำการอนามัยจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี 2511 ได้ก่อสร้างอาคารอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรค เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น บนเนื้อที่ 2,065.20 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 379/114 ก ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อหน่วยงานเติบโตขึ้นก็ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นหลังที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2525 และหลังที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในส่วนของหัวหน้าหน่วยงานแต่เดิมเรียกว่าอนามัยจังหวัดชัยภูมิ มีขุนเนมิตร มานสุข เป็นอนามัยจังหวัดชัยภูมิ คนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 และมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้จนถึงปี พ.ศ. 2516 รวม 9 คน จนในปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่ออนามัยจังหวัดชัยภูมิ เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานมาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายแพทย์สุเทพ บุญยสุขานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรวม 10 คนและมี นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดที่เป็นแกนกลางในการประสานนโยบายและแผน ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ข้าราชการในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ของจังหวัด
2. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัด
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แบ่งออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3. กลุ่มงานส่งเสริสุขภาพ
4. กลุ่มงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน
5. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
7. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. งานทันตสาธารณสุขและบริการปฐมภูมิ
9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
10. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
11. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการ
12. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. งานนิติกร
14. งานเลขานุการกิจ

ผลงานเด่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ(P.S.O.) จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูล (P.S.O.1101) และได้ผ่านการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2548

 
Scroll to Top