logo

sampan

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

covid19

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.00 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 6 ราย (SQ ชลบุรี 6 ราย, มาจาก อียิปต์ 4 ราย, ซาอุดิอาระเบีย 2 ราย) # ติดเชื้อสะสม 3,304 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 135 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,111 ราย # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 368,332 ราย (เพิ่มขึ้น 125 ราย)

covid19

คโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 2 ราย (SQ กทม. 2 ราย, มาจาก อเมริกา 2 ราย) # ติดเชื้อสะสม 3,297 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 128 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,111 ราย # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 366,539 ราย (เพิ่มขึ้น 1,070 ราย)

covid19

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.00 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 3 ราย # ติดเชื้อสะสม 3,220 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 72 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,090 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย) # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 331,018 ราย (เพิ่มขึ้น 1,131 ราย)

covid19

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1 ราย # ติดเชื้อสะสม 3,217 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 71 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,088 ราย # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 329,887 ราย (เพิ่มขึ้น 1,443 ราย)

covid19

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.15 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 14 ราย # ติดเชื้อสะสม 3,216 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 70 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,088 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 328,444 ราย (เพิ่มขึ้น 2,371 ราย)

covid19

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.15 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย (SQ ที่ กทม. 2 ราย, ชลบุรี 2 ราย, สมุทรปราการ 1 ราย ) # ติดเชื้อสะสม 3,202 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 59 ราย (ลดลงในวันนี้ 6 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,085 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย) # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 323,642 ราย (เพิ่มขึ้น 1,336 ราย)

covid19

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ทั่วโลก #ประเทศไทย #จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. 🇹🇭ประเทศไทย # ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย (SQ ที่ กทม. 1 ราย, ชลบุรี 1 ราย ) # ติดเชื้อสะสม 3,197 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย) # รักษาอยู่ รพ. 65 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 0 ราย) # รักษาหายแล้ว 3,074 ราย (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย) # เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้) # ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 322,306 ราย (เพิ่มขึ้น 1,316 ราย)

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

covid19

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top